REGULAMIN

PAINTBALL OSADA

Regulamin gry w paintball

1. W grze w paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodsze za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Osoba biorąca udział w grze nie może być pod wpływem alkoholu.

3. Zawodnik wyeliminowany z gry opuszcza pole do wyznaczonej bezpiecznej strefy.

4. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintball-owego.

5. Strzelanie do osób nie biorących udziału w grze, zwierząt i przedmiotów znajdujących się poza polem jest zakazane.

6. Przebywając na polu gry zawodnicy są  zobowiązani do używania masek ochronnych.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz ingerowania w części, elementy i budowę otrzymanego markera.

8. Odległość minimalna, z której można oddać strzał wynosi 6m. Zmian w tym punkcie mogą dokonywać uczestnicy za

wspólną zgodą.

9. Zakazne jest strzelanie kulkami znalezionymi, brudnymi, mokrymi.

10. Gdy zawodnik stwierdzi niesprawności sprzętu, wyczerpanie gazu czy też opróżnienie magazynka  opuszcza pole gry i

udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego

lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieodpowiedniego, niewłaściwego użytkowania

markera.